Zespół Szkół nr 105
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 105 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje

 

Organami Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 są:

1.                        Dyrektor Szkoły

2.                        Rada Pedagogiczna

3.                        Samorząd Uczniowski

4.                        Rada Rodziców

 

Ad 1.

Dyrektor Szkoły realizuje następujące zadania:

1)      kieruje Szkołą jako zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności:

a)      opracowuje plan finansowy Szkoły, dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

b)      zapewnia bezpieczne warunki pracy.

c)      zatrudnia/zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

d)      określa zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników,

e)      powołuje/odwołuje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na stanowiska kierownicze:/ze stanowisk kierowniczych tj. wicedyrektora szkoły, kierownika laboratorium szkolnego, kierownika gospodarczego,

f)        decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

g)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, dokonuje oceny ich pracy,

h)      ustala wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

i)        nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu Szkoły,

2)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą Szkoły:

a)      opracowuje Arkusz Organizacji Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z ramowym planem nauczania,

b)      ustala w oparciu o Szkolny Plan Nauczania tygodniowy rozkład zajęć dla każdego oddziału

c)      organizuje nabór uczniów do Szkoły

d)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez organizację działań prozdrowotnych i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e)      kieruje pracą Rady Pedagogicznej

f)        czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu Rady Pedagogicznej” szczególnie w zakresie trybu podejmowania i realizacji uchwał

g)      wyraża zgodę na podjęcie działalności (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie pracy Szkoły,

h)      dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną ZSS 105.

i)        ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i informacje o tym podaje do publicznej wiadomości do 30 września danego roku szkolnego.

3)      Dyrektor wykonuje swoje zadania współpracując z organami Szkoły oraz organem prowadzącym i pełniącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

4)      Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

5)      Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Ad 2.

1.      Rada Pedagogiczna wypowiada się w sprawach dotyczących uczniów i nauczycieli w zakresie:

a)      organizacji i przebiegu nauczania, wychowania i opieki,

b)      doskonalenia zawodowego,

c)      pozostałej działalności Statutowej Szkoły.

2.      Rada wypowiada się w sprawach trudnych, spornych wymagających mediacji przewodniczącego lub osób trzecich, pod warunkiem, że  dotyczą obszaru jej kompetencji. Oznacza to wypowiadanie się m.in. w sprawach: zmiany wychowawcy oddziału, zmiany nauczyciela przedmiotu/zajęć, zmiany planu lekcji, konfliktów w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzice, a także sporów między organami Szkoły.

3.      Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniujące.

4.      Kompetencje stanowiące Rada realizuje podczas zebrań plenarnych poprzez przyjmowanie uchwał i zatwierdzanie  dokumentów.

5.      Uchwały Rada podejmuje w szczególności w sprawach:

a)      wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

b)      przeniesienia ucznia do innej klasy

c)      innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.

d)      przyjęcia Statutu Szkoły, załączników do Statutu i wszelkich zmian do tychże dokumentów

e)      innych przewidzianych prawem oświatowym i Statutem Szkoły

6.      Rada podejmuje decyzje w sprawach:

a)      planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców

b)      Regulaminów wewnątrzszkolnych wynikających z działalności Statutowej Szkoły

c)      dotyczących organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

d)      związanych z prowadzeniem w Szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych

e)      innych przewidzianych prawem oświatowym

7.      Kompetencje opiniujące Rada realizuje poprzez wypowiadanie się w sprawach o których mowa w ust. 1 i 2, a w szczególności:

a)      organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b)      projektu planu finansowego Szkoły

c)      wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

d)      propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych czy wynikających z form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

e)      wniosków dyrektora w sprawie powierzenia lub odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych.

f)        wpisania programu nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub wychowania przedszkolnego do szkolnego zestawu programów nauczania.

g)      podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w tym harcerskie, których celem Statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

h)      innych przewidzianych prawem oświatowym.

Ad 3.

Samorząd Uczniowski w ramach swoich kompetencji ma prawo przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1.                prawo zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2.                prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3.                prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4.                prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5.                prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem

6.                prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu

 

Ad 4.

1)      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b)      uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,

c)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

d)      opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,

2)      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

3)      Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie wychowania i opieki.

4)      Rada Rodziców może wspierać Szkołę w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy, również w zakresie doskonalenia organizacji i poprawy warunków pracy Szkoły.

5)      Rada Rodziców w ramach swojej działalności może wpływać na podnoszenie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym (pedagogizacja, warsztaty).

 
 
Wprowadził BZMW/ext.EPodniesinski 13-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.epodniesinski 27-09-2017
Zatwierdzający Kostrzewa Elżbieta (Zespół Szkół Specjalnych nr 105) 09-10-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-10-2017
Liczba odwiedzin: 1483